זכות הקיזוז בפשיטת רגל

זכות הקיזוז בפשיטת רגל

זכות הקיזוז בפשיטת רגל היא פעולה חשבונית של מחיקה הדדית של חובות כספיים שצדדים חייבים זה לזה. זכות הקיזוז היא זכות מהותית, המעוגנת בשורה ארוכה של הוראות חוק, ביניהן סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973; סעיף 20 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1971; סעיף 10 לחוק השומרים, תשכ"ז – 1967, וסעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל. פקודת החברות אינה כוללת הוראה המתייחסת לזכות הקיזוז, אולם הדין מכיר בזכות הקיזוז גם לגבי חברות, מכוח תחולתם של דיני פשיטת הרגל בפירוק חברות, מכוח סעיף 353 לפקודה.

קיימים הבדלים מהותיים בין הקיזוז בחוק החוזים ("הקיזוז האזרחי") לבין הקיזוז בפשיטת רגל ובפירוק חברה ("הקיזוז הבטוחתי"). ההבדל הבולט הוא לעניין אופן הביצוע והשלכותיו של הקיזוז. הקיזוז האזרחי הוא פעולה משפטית חד-צדדית, המשתכללת באמצעות משלוח הודעה מהצד המעוניין בקיזוז לצד השני. הוא משמש למניעת תביעות מיותרות על ידי עריכת חשבון מאוחד ומתואם של החובות ההדדיים, ותוצאתו היא סילוק חיובו של המקזז.

בפשיטת רגל ובפירוק חברה, אין בדרך כלל מקום לפעולות חוץ שיפוטיות העשויות להשפיע על היקף המסה שתעמוד לחלוקה לטובת כלל הנושים. אין כל ספק, כי הפעלת זכות הקיזוז על ידי נושה פלוני פוגעת במצבם של הנושים האחרים, שאינם בעלי חובות הדדיים הניתנים לקיזוז. כך, משום שעל ידי קיזוז, אוכף הנושה המקזז את מלוא חובו, על חשבון הדיבידנד המשתלם ליתר הנושים. אף על פי כן, בנסיבות הנ"ל, ישנה דווקא הצדקה רבה יותר לקיזוז מאשר בדין האזרחי הרגיל. הכוונה היא למניעת אי הצדק שעלול להיגרם לנושה בעל חוב הניתן לקיזוז, אילו יחויב לשלם לנאמן בפשיטת הרגל או למפרק את מלוא החוב, בעוד הוא, הנושה, נאלץ להסתפק בדיבידנד חלקי בלבד.

סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל משקף את האיזון ההכרחי בין היתרון הצומח לנושה המפעיל את זכות הקיזוז והיתרונות הכלליים הטמונים בהפעלתה, לבין הפגיעה ביתר הנושים. הצורך למזער את מידת הפגיעה בכלל הנושים הביא להתניית הזכות בשורת מגבלות. ראשית, הקיזוז אפשרי, רק אם קיימים בין פושט הרגל ואחר אשראי, חוב או עסק הדדי. שנית, החוב שפלוני נושה בפושט הרגל חייב להיות חוב בר הוכחה, קרי: ניתן להיתבע בהליך של תביעת חוב. שלישית, חובו של פושט הרגל לנושה נוצר לפני שנודע לאחרון על מעשה פשיטת רגל, והחובות ההדדיים נוצרו לפני מתן הצו לכינוס נכסים.