fbpx

ליאור כספי - עורך דין לחדלות פירעון

ליאור כספי א.ל.ו משרד עורכי דין - מתמחים בחדלות פירעון .

החברה בקשיים?
לחברה חובות כבדים?
חדלות פירעון?
הוגשה בקשה לפירוק החברה?

משרדנו מלווה את הלקוחות בליווי אישי צמוד, החל מפגישת היכרות ויעוץ ראשוני ועד לסוף הליך פירוק החברה.

לשיחת יעוץ ללא התחייבות חייג עכשיו:  074-7121212

ליאור כספי - עורך דין

"נלווה אותך לדרך כלכלית חדשה תוך שמירה על האינטרס האישי שלך !"

מהו פירוק חברה?

פירוק חברה היא פעולה המביאה לסיום חייה של החברה כאישיות משפטית נפרדת ולפירוק הקשר בינה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.

מהם סוגי הפירוק האפשריים לחברה?

ישנם שלושה סוגי פירוק: פירוק מרצון, פירוק על ידי בית משפט ופירוק בהשגחת בית משפט.

מתי יש לפרק חברה?

פקודת החברות מונה בסעיף 257 את הסיבות בהן רשאי בית המשפט לפרק חברה:
(1)  החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית המשפט;
(2)  החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהתאגדה, או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה;
(3)  החברה הייתה לחדלת-פירעון;
(4)  בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק.

הסיבה הראשונה לפירוק חברה היא פירוק מרצון בהחלטת בעלי המניות של החברה וזאת מכל סיבה שהיא.
הסיבה השנייה לפירוק חברה היא חוסר פעילות של חברה.
הסיבה השלישית לפירוק חברה היא חדלות פירעון –

מהי חדלות פירעון?

חדלות פירעון = חוסר יכולת לשלם חוב. פירוק חברה במצב של חדלות פירעון דומה במידת מה להליך פשיטת רגל של אדם, מצב בו החברה לא מסוגלת לשלם את חובותיה ופירוקה נועד לנסות ולכסות לפחות חלק מחובותיה באמצעות נכסיה.
מתי תיחשב חברה חדלת פירעון? בסעיף 258 לפקודת החברות נקבע כי:
"רואים חברה כחדלת-פירעון בהתקיים אחת מאלה:
(1) נושה שמגיע לו מן החברה, על פי המחאה או באופן אחר, סכום העולה על חמישה שקלים שהגיע זמן פירעונו, מסר לחברה במשרדה הרשום דרישה חתומה בידו לשלם לו את חובו, ובמשך שלושה שבועות לאחר הדרישה לא שילמה החברה את החוב ולא נתנה ערובה ולא הגיעה לידי סידור להנחת דעתו הסבירה של הנושה;
(2) צו הוצאה לפועל או כתב בי-דין אחר שניתן על פי פסק דין או צו של בית משפט לטובת נושה של החברה לא קוים כולו או מקצתו;
(3) הוכח להנחת דעתו של בית המשפט, לאחר שהביא בחשבון את חבויותיה המותנות והעתידות, שאין ביכולתה של החברה לשלם את חובותיה".

שתי החלופות הראשונות לפירוק בחדלות פירעון, קובעות חזקות, שבהן רואים את החברה כחדלת פירעון, ללא צורך בהוכחה בדבר מצבה בפועל של החברה. החלופה השלישית לפירוק בחדלות פירעון, דורשת הוכחה בדבר חדלות פירעון,
על פי החלופה הראשונה, נדרש כי לנושה מגיע סכום העולה על חמישה שקלים, שהגיע זמן פירעונו; וכי הנושה מסר לחברה במשרדה הרשום דרישה חתומה לשלם לו את החוב; וכי מדובר בחוב שאינו שנוי במחלוקת אשר לא שולם בתוך שלושה שבועות. – יודגש כי מדובר רק במצב בו החוב אינו שנוי במחלוקת. סעיף זה מקל מאוד על כל נושה לבקש פירוק חברה בלי צורך להיכנס ולהוכיח מה מצבה הכלכלי.

הסדרי חוב ופשיטות רגל לחברות שנקלעו לקשיים – חברת עורכי דין ליאור כספי

 

הסיבה הרביעית לפירוק חברה היא מטעמי צדק ויושר. עילה זו מעניקה שיקול דעת רחב ביותר לבית המשפט והפסיקה מונה מגוון של מקרים בהם ניתן לצוות על פירוק מטעמי צדק ויושר למשל:. "היקלעות החברה למבוי סתום כרוני; הרס התשתית שלשמה הוקמה החברה; מניעת קיפוח ועושק של בעל מניות; ניהול החברה בניגוד לדין תוך ביצוע מעשי תרמית; מקרה בו מדובר בחברה שהיא למעשה שותפות; מצב בו החברה היא חברת "בועה"… (רע"א 5596/00 שולמית סתוי נ' שאולי נאחוסי (נחום) פ"ד נז(1) 149, 155 (הנשיא ברק)

מי רשאי להגיש בקשה לפירוק חברה?

סעיף 259 לפקודת החברות קובע מי רשאי לבקש פירוק חברה:
(1)  החברה;
(2)  נושה, לרבות נושה מותנה או עתידי;
(3)  משתתף.
משתתף בחברה בפירוק מוגדר ככל מי שהוא חבר בה או שהיה חבר בה תוך השנה שלפני תחילת הפירוק, ובהליכים שלפני הקביעה הסופית של המשתתפים – גם כל מי שנטען כי הוא משתתף. בקשה של משתתף לפירוק חברה, מוגבלת למקרים מסוימים בלבד.
לאחר הגשת בקשת הפירוק ידון בית המשפט בבקשה ויקבע האם מתקיימת אחת העילות לפירוק החברה. בית המשפט רשאי לדחות הבקשה, עם חיוב בהוצאות או בלא חיוב, או לדחות את הדיון בה, על תנאי או שלא על תנאי, או ליתן צו ביניים או כל צו אחר שייראה לו.
לאחר הגשת בקשת הפירוק, בית המשפט רשאי למנות מפרק זמני כדי לשמור על נכסי החברה.
עיכוב הליכים – מרגע שהוגשה בקשת פירוק נגד חברה ובאותו הזמן מתנהל נגד החברה הליך משפטי רשאים החברה או נושה או משתתף שלה, כל עוד לא ניתן צו פירוק, לפנות לבית משפט בבקשה לעיכוב ההליכים.

מתן צו פירוק

מרגע שניתן צו פירוק או משנתמנה מפרק זמני, אין להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד החברה אלא ברשות בית המשפט  מאותו הרגע גם כל עסקה בנכסי החברה וכל העברת מניות או שינוי במעמדם של חברי החברה, – בטלים (אלא אם יורה בית המשפט אחרת) וכל עיקול, הוצאה לפועל וכל הליך אחר שהוחל בהם לגבי נכסי החברה לאחר תחילת הפירוק יהיו בטלים
משנתן בית המשפט צו פירוק, או שנתמנה מפרק זמני, חובה לערוך ולהגיש לכונס הרשמי דו"ח על מצב עסקי החברה, ובו יפורטו נכסיה, חובותיה, רשימת הנושים שלה וכן כל מידע אחר שנקבע או שהכונס דרש אותו.

מינוי מפרק קבוע

השלב הבא בפירוק החברה הוא מינוי מפרק קבוע. בית המשפט יחליט על זהות המפרק.
המפרק הקבוע, מכנס את נכסי החברה ומנסה להגדיל את קופת הפירוק ככל שאפשר ומתפקידו להעביר לנושים את חובות החברה או חלקם.
בהליך פירוק חברה, היות והחברה היא אישיות משפטית נפרדת. האורגנים של החברה (המנהלים) אינם פועלים עוד, ובעצם מוחלפים על ידי המפרק. האסיפה הכללית של בעלי המניות ממשיכה להתקיים, אך החלטותיה מוגבלות רק לנושאים שקשורים לפירוק.
הליך פירוק חברה הוא הליך משפטי מורכב ביותר המחייב ייצוג משפטי מקצועי ומהימן. משרדנו בעל נסיון ומוניטין רב בתחום זה ונוכל להעניק לכם שירות מקצועי ואישי מהדרגה הראשונה בין אם אתם בעלי מניות בחברה, מנהליה או נושיה.

אנא השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם .